کوشش در راه شناخت مسائل روانی-اجتماعی پیشینه ای به بلندای تاریخ بشر دارد. انسان از هنگامی که به موجودیت اجتماعی خویش پی برد پیوسته در پی کاوی و شناخت رفتارهای اجتماعی کوشا بوده است.براساس شواهد تاریخی شاید بتوان گفت که نخستین تلاشهای مدون و منسجم انسان در یونان باستان پیش از سایر جوامع صورت گرفته است که آثار حکما و فلاسفه یونان از جمله افلاطون و ارسطو نمونه بارزی از آن تلاشهاست ...