کتاب جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات به بررسی و شناخت نقش جامعه‌شناسی معرفتی در رسانه و ارتباطات می‌پردازد و زمینه‌ای برای تئوری‌پردازی و ساخت نظریات منطبق بر ویژگی‌های اسلامی – ایرانی با تکیه بر ادبیات شیرین فارسی و میراث فرهنگی ناشی از آن ارائه کرده است. در واقع کتاب تلاش دارد چگونگی دستیابی  به نظریه ارتباطی از راه جامعه‌شناسی معرفتی را تشریح کند.

جامعه‌شناسی معرفتی دارای چهار فصل می‌باشد: در فصل اول نویسنده به جامعه‌شناسی معرفتی آمریکایی و ارتباطات و همچنین جامعه معرفتی "مید" و ارتباطات میان فرهنگی و جامعه‌شناسی معرفتی "مرتون" پرداخته و در فصل دوم موضوع جامعه‌شناسی معرفت در ادبیات را مورد توجه قرار داده است در فصل سوم، مبانی سیاستگذاری فرهنگ ارتباطی بر اساس جامعه‌شناسی معرفتی ارتباطات و فرآیندهای برنامه‌ریزی توسعه فرهنگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم به فرآیند ارتباطی شاهنامه و توسعه فرهنگ می‌پردازد.