کلیدهای یادگیری زبان‌های خارجی› کتابی است در گستره آموزش زبان، که با ارائه روشی یگانه، زمینه یادگیری زبان‌های زنده دنیا را برای هر زبان‌آموزی (در هر سطح و پایه) تسریع و تسهیل می‌کند. در این کتاب، دکتر علی پیرهانی مدیر مؤسسه مرکز چند زبانه‌ها و دومین فرد چند زبانه جهان (مسلط به 19زبان)، در قالبی گسترده به ارائه روش و تجارب ارزنده خود می‌پردازد. روشی که مورد توجه محافل مهم دانشگاهی جهان نیز قرار گرفته و در منابع معتبری بدان اشاره شده است.