مجموعه‏ داستان «راز نویسنده» برندة جایزة ادبی استرگا (ایتالیا)، جزو آخرین آثار دینو بوتزاتی، نویسندة شاخص ادبیات ایتالیاست. بوتزاتی با روایت این داستان‏ها به موضوع‏ها و احساس‏هایی همچون اضطراب، ترس از مرگ، جادو و رمز و راز در فضایی هجو و سوررئالیستی می‏پردازد. قهرمان اصلی آثار بوتزاتی سرنوشت است، نفوذناپذیر، با اختیار تام و اغلب ... انتخاب و ترجمة نادیا معاونی از این داستان‌ها می‌توانست سال‌ها پیش منتشر شود. امّا سرنوشت چنین بود تا در کنار رمان «بیابان تاتارها» با ترجمة سروش حبیبی و در مجموعه‌داستان‌های ایتالیایی کتاب خورشید منتشر شود