کتاب حاضر مجموعه درس گفتارهایی دربارة روش تحقیق عمومی با رویکرد علوم انسانی ـ اسلامی است که توسط دکتر احمد پاکتچی در دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ارائه شده و به اهتمام انجمن علمی دانشجویان دانشگاه با هدف شناسایی روش‌های نگارش یک تحقیق استاندارد و آشنایی بیشتر با فضای تحقیق، ابزارها و وسایل پژوهشی به رشته تحریر در آمده است. کتاب از پنج فصل به شرح زیر تشکیل شده است.
در فصل اول با عنوان «ماهیت و استانداردهای تحقیق»؛ در مورد اشتراک لفظی تحقیق؛ تفاوت مطالعه و تحقیق؛ ویژگی‌های یک پژوهش؛ ویژگی‌های فردی محقق؛ دامنه کاربرد روش تحقیق؛ و استانداردهای تحقیق بحث و بررسی شده است. در فصل دوم با عنوان «مطالعه اولیه»؛ در مورد نحوه استفاده از کتابخانه‌ها؛ منابع مطالعه اولیه؛ ثمرات مطالعه اولیه؛ روش کار با منابع؛ منبع‌یابی و کتابشناسی توضیحی به بحث و بررسی پرداخته شده است. در فصل شوم با عنوان «یادداشت‌برداری»؛ در مورد طبقه‌بندی موضوعی فیش‌ها؛ درجه‌بندی منابع؛ و روش‌های یادداشت‌برداری بحث شده است. در فصل چهارم با عنوان «نگارش نهایی»؛ در مورد رابطه تحقیق و نگارش؛ مراحل نگارش؛ علایم تقسیم‌بندی؛ مستندسازی؛ دلایل مستندسازی؛ و ارجاع به منابع مختلف به بحث و بررسی پرداخته شده است. در فصل پنجم نیز با عنوان «آشنایی با دایره‌المعارفها»؛ در مورد تفاوت دایره‌المعارفهای عمومی و تخصّصی؛ دایره‌المعارفهای عمومی؛ آشنایی با چند دایره‌المعارف عمومی؛ آشنایی با چند دایره‌‌المعارف ملی؛ علل تعدد دایره‌المعارف‌ها؛ دایره‌المعارفهای تخصصی؛ و آشنایی با چند دایره‌‌المعارف تخصصی بحث شده است.
عناوین پنج فصل کتاب حاضر عبارتنداز:
فصل1. ماهیت و استانداردهای تحقیق
فصل2. مطالعه اولیه
فصل3. یادداشت‌برداری
فصل4. نگارش نهایی
فصل5. آشنایی با دایره‌‌المعارف‌ها